Vad är soliditet & formel för att beräkna bra soliditet

October 27, 2023

Soliditeten i ett företag är ett av de viktigaste nyckeltalen som banker och investerare tittar på. Lär dig allt om hur soliditet beräknas och vad det innebär.

Vad är soliditet & formel för att beräkna bra soliditet

Soliditeten i ett företag är ett av de viktigaste nyckeltalen som banker och investerare tittar på och ses ofta som en indikation på företagets ekonomiska hälsa. Ett företags soliditet är givetvis också viktigt för företagaren själv.

Om soliditet

Soliditeten i ett företag är ett viktigt mått som pekar på hur det ser ut med företagets totala resurser och egna ekonomiska medel. Det här nyckeltalet ger en tydlig bild av företagets betalningskapacitet på lång sikt. En stark soliditet kan även innebära att företaget står starkare rustat för att hantera ekonomiska utmaningar såsom ekonomiska nedgångar eller inflation.

Därför är soliditeten ett viktigt nyckeltal

När soliditeten är stark indikerar det att ett företag har ett stort eget kapital och relativt låga skulder. Det här är något som både banker och kreditgivare ofta anser vara positivt vid ansökan om lån till företaget. I ett motsatt fall, där ett företag istället har låg soliditet, innebär det att företagets resurser i större utsträckning kommer från lån och krediter och inte från egna medel.

Hur det ligger till med soliditeten är även intressant för investerare och därför ett viktigt nyckeltal för de företag som är intresserade av att öka det egna kapitalet med externa investeringar.

Skillnad mellan hög och låg soliditet

Huruvida soliditeten hos ett företag är hög eller låg beror på hur det egna kapitalet står sig mot andelen lån.

Kommer företagets alla ekonomiska resurser från eget kapital ligger soliditeten på 100 %. I det omvända fallet, där alla resurser kommer från skulder ligger soliditeten istället på 0 %. De allra flesta företag befinner sig någonstans i mitten på den skalan. Generellt är en hög procent räknat som något positivt.

Vad är bra värde för soliditet

Det är svårt att ge ett definitivt svar på vad som räknas som en bra soliditet. Olika nivåer kan vara optimala för olika verksamheter. Något som det bland annat kan bero på är vilket område som företaget är verksamt inom. Exempelvis ligger medianvärdet på soliditetsprocent för fastighetsbolag på 33 %, medan det för arkitektkontor ligger på 61 %.

Den här skillnaden i soliditetsprocent mellan olika typer av verksamheter kan sägas återspegla det faktum att vissa företag har ett större behov av att göra stora investeringar i verksamheten. Med andra ord kan ett fastighetsbolag ha ett större behov av att ta lån för att driva och utveckla sin verksamhet, jämfört med hur samma behov ser ut på ett arkitektkontor.

Således är det viktigt att ett företag jämför sig med andra företag som är verksamma inom samma sektor för att kunna bedöma vilken soliditetsprocent som kan anses vara god för det egna företaget. Detsamma gäller för eventuella lån- och kreditgivare samt investerare.

Faktorer som kan påverka soliditeten

För att bedöma ett företags ekonomiska hälsa är det viktigt att inte enbart se till företagets soliditetsprocent. Soliditeten är ett viktigt hjälpmedel, men inget som du bör stirra dig blind på. Det finns nämligen fler faktorer som kan påverka soliditeten och som därför bör beaktas. Soliditetsprocent är bara ett av de verktyg som finns för att bedöma ett företags ekonomiska hälsa.

Ett företag som exempelvis befinner sig i en tillväxtfas och arbetar för att expandera till nya marknader kan ofta behöva ta hjälp av extern finansiering. Det kan i sin tur temporärt minska företagets soliditet, även om det på lång sikt resulterar i tillväxt.

Hur ett företag kan förbättra sin ekonomiska stabilitet

Som tidigare nämnts baseras soliditeten på den relation som finns mellan eget kapital och totala resurser. För att ett företag ska kunna stärka soliditeten finns det vissa strategier att ta hjälp av.

Exempelvis kan ett företag återinvestera eventuell vinst för att på så sätt öka det egna kapitalet, något som då även kommer att höja soliditeten. Ett bolag kan också välja att betala av sina skulder för att förbättra soliditeten. Ytterligare ett sätt att påverka soliditeten positivt är genom externa investeringar som ökar det egna kapitalet.

Branscher som vanligtvis har en hög soliditet

När du studerar soliditetsprocent för olika branscher är det enkelt att se ett mönster. Fastighetsbolag, åkerier och bolag inom tillverkningsindustrin har oftare en högre soliditetsprocent jämfört med firmor verksamma inom konsultbranschen.

Det beror oftast på att företag inom vissa områden i större utsträckning tvingas till stora investeringar där de saknar egna ekonomiska medel för att kunna göra det.

Såhär kan skillnaderna i soliditetsprocent se ut inom olika branscher:

 1. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning - 33 %
 2. Mark-, bygg- och anläggningsarbeten - 41 %
 3. Detaljhandel (utom med motorfordon)- 36 %
 4. Hotell, restaurang och bar - 31 %
 5. Utbildning, sjukvård och andra tjänster - 62 %
 6. Metallindustri (ej maskiner och apparater) - 47 %
 7. Byggentreprenörer - 41 %
 8. Åkerier och flyttfirmor - 36 %
 9. Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation - 61 %
 10. Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer med flera - 61 %
 11. Juridiska och ekonomiska konsultbyråer - 58 %

Ett annat exempel på företag där det finns en stark ekonomi är försäkringsbolag. Det finns något som kallas soliditetsprincipen, vilket innebär att soliditeten hos de här bolagen är måste vara så pass bra att de alltid kan fullfölja ingångna försäkringsavtal.

Nackdelar med en hög soliditet

En generellt vedertagen princip är att en större andel eget kapital innebär en starkare soliditet har ett företag. Ett företag som kan visa på en stark ekonomisk hälsa anses ofta innebära en lägre finansiell risk för banker och kreditgivare. De företag som har stark soliditet har också oftast lättare att hantera ekonomiska bakslag.

Däremot är ett företag med hög soliditet nödvändigtvis inte mer framgångsrikt än ett företag som har lägre soliditet. Exempelvis skulle en hög soliditetsprocent kunna peka på att företaget inte tar risker eller investerar för framtida tillväxt.

Räkna ut soliditet i procent

Nyckeltalet soliditet är ett mycket användbart verktyg och som vi redan nämnt belyser ett företags finansiella stabilitet. När företagets egna kapital växer snabbare än skulderna blir också soliditeten starkare. Därför är det viktigt för företag att soliditetsberäkna.

Formel soliditet

För att beräkna/räkna ut soliditet finns det en specifik formel som du bör använda, vilket är följande formel:

 1. Eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver / totala tillgångar = soliditet

Högjusterad eller negativ soliditet

När ett företag visar negativ soliditet betyder det kort förklarat att det egna kapitalet är negativt. Ligger soliditeten på minus beror det alltså på att det finns ett negativt värde som täljare i beräkningen för att räkna ut företagets soliditet.

Få bättre kontroll över företagets bokföring

Att ha kontroll över ekonomin är en av de viktigaste faktorerna för att ett företag ska fungera effektivt och bli lönsamt. Ekonomi och bokföring kan ibland upplevas som krångligt, men det finns verktyg som underlättar.

Vi på Mynt kan hjälpa företagare med smarta företagskort med integrerad utgiftshantering som är kopplad direkt till företagets bokföring. Det här underlättar hanteringen av företagets utgifter och säkerställer att du har full koll på alla kostnader.