Nyckeltal - en guide med exempel

Vad är nyckeltal?

Nyckeltal, eller key performance indicators (KPI:er) som det även kan kallas, är mätverktyg som används för att värdera och analysera företagets prestationer. Genom att ställa ett tal i relation till ett annat kan nyckeltal ge en snabb och övergripande bild av företagets ekonomiska läge.

Varför är nyckeltal viktiga?

Nyckeltal är avgörande för beslutsfattande och strategisk planering. De hjälper företag att mäta nuläget mot uppsatta mål, jämföra sig med konkurrenter och fatta välgrundade beslut om framtida åtgärder.

Vi går igenom några olika typer av nyckeltal, hur du ska tänka för att välja rätt nyckeltal för ditt företag, och vilka verktyg och metoder du kan använda för att mäta och analysera dem.

Olika finansiella nyckeltal

De finansiella nyckeltalen är de mest grundläggande och använda nyckeltalen i ett företag. De mäter ekonomiska aspekter som intäkter, kostnader, lönsamhet och tillväxt. Exempel på finansiella nyckeltal kan vara:

 • Omsättningstillväxt: Mäter företagets intäktsökning över en viss tidsperiod.
 • Bruttovinstmarginal: Anger hur stor andel av intäkterna som är kvar efter att direkta kostnader dragits av.
 • Soliditet: Mäter hur stor del av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital.
 • Rörelsemarginal: Visar hur stor andel av omsättningen som blir kvar som rörelseresultat.
 • Likviditetsmått: Kassalikviditet – ger insikt i företagets förmåga att betala sina kortsiktiga skulder.
 • Lönsamhetsmått: Rörelseresultat, rörelsemarginal, och vinstmarginal – mäter företagets förmåga att generera vinst.

Det här är några exempel på vilka nyckeltal som kan användas för att skapa en överblick över den ekonomiska situationen eller användas för att optimera och förbättra olika områden.

Operativa nyckeltal

 • Effektivitetsmått: Mäter hur väl företaget utnyttjar sina resurser.
 • Produktivitetsmått: Ser på produktionen i förhållande till insatserna.
 • Kvalitetsmått: Bedömer produktens eller tjänstens kvalitet.

Marknadsföringsnyckeltal

 • Kundnöjdhet: Hur nöjda kunderna är.
 • Marknadsandel: Företagets andel av marknaden.
 • Kundanskaffningskostnad: Kostnaden för att skaffa nya kunder.

HR-nyckeltal

 • Medarbetarnöjdhet: Hur nöjda medarbetarna är.
 • Personalomsättning: Hur många medarbetare som lämnar företaget.
 • Kompetensutveckling: Investeringar i medarbetarnas utveckling och utbildning.

Hur man väljer rätt nyckeltal för sitt företag

Identifiera företagets mål

Olika mål kräver olika typer av nyckeltal. Ett företag som fokuserar på tillväxt kanske prioriterar nyckeltal som rörelsemarginal och marknadsandel, medan ett företag som fokuserar på långsiktig stabilitet kanske prioriterar soliditet och kassalikviditet. Det är viktigt att identifiera företagets övergripande mål för att kunna välja relevanta nyckeltal.

Det kan också vara så att nyckeltal skiljer sig mellan olika branscher. Till exempel kan tillverkningsindustrin fokusera på bruttomarginal och produktivitet medan tjänstesektorn kanske fokuserar mer på kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet.

Små företag kan ha andra fokusområden än stora företag. Till exempel kan små företag fokusera på likviditet och kundanskaffningskostnad medan stora företag kan ha mer komplexa mått för effektivitet och lönsamhet.

När man har valt sina nyckeltal

När nyckeltalen är valda är det viktigt att integrera dem i företagets processer för att säkerställa att de bidrar till uppfyllandet av företagets övergripande mål. Här är några steg som man kan följa:

1. Samla in och analysera data

För att kunna arbeta effektivt med nyckeltal krävs det att man har tillgång till korrekt och aktuell data. Etablera gärna automatiserade system för att samla in data och se till att analysera den regelbundet. Använd verktyg såsom bokföringsprogram, CRM-system och databaser.

2. Sätt upp tydliga mål och riktlinjer

Tydliga mål och riktlinjer baserade på nyckeltalen hjälper till att styra verksamheten. Dessa bör kommuniceras till alla medarbetare för att säkerställa att alla arbetar mot samma mål. Revidera och uppdatera dessa mål regelbundet för att anpassa dem till förändrade omständigheter och affärsbehov.

3. Implementera åtgärdsplaner

Identifiera specifika åtgärder som krävs för att förbättra de nyckeltal som visar på svagheter eller förbättringsområden. Skapa åtgärdsplaner med tydliga milstolpar och tilldela ansvariga personer för uppföljning och genomförande.

4. Övervaka och rapportera kontinuerligt

Bygg en rutin för att övervaka och rapportera nyckeltal regelbundet. Månatliga eller kvartalsvisa rapporter kan hjälpa att se framsteg och identifiera avvikelser tidigt. Använd gärna visuella hjälpmedel som grafer och dashboards för att göra rapporteringen mer lättillgänglig och lättförståelig.

5. Anpassa strategi vid behov

Då saker kan hända i ett företag och marknaden är dynamisk så är det viktigt att vara flexibel och justera strategier baserat på analysen av nyckeltalen. Om vissa strategier inte ger önskat resultat, var beredd att omvärdera och införa nya tillvägagångssätt.

6. Utbilda och involvera medarbetare

Utbilda alla berörda medarbetare om vikten av de valda nyckeltalen och hur deras arbete påverkar dessa. Genom att involvera medarbetarna skapar man en starkare koppling mellan deras dagliga arbetsuppgifter och företagets övergripande mål.

Genom att systematiskt arbeta med nyckeltal kan företagets ledning säkerställa att organisationen rör sig i rätt riktning och fatta välgrundade beslut som bidrar till långsiktig framgång.

Nyckeltal och Mynt

Flera av våra tjänster på Mynt kan med fördel användas när det kommer till att arbeta med nyckeltal. Oavsett om man precis ska börja, har tagit fram en strategi eller redan har ett välarbetat arbetsätt så har vi hjälpmedel som kan underlätta.

Genom att använda vår utgiftshantering så får ni en samlad övergripande bild på hur era utgifter ser ut, det kan kopplas till flera nyckeltal och kan användas för att optimera dessa. Vi har även flera bokföringsintegrationer till marknadens ledande system vilket kan underlätta processer och administration. Vi erbjuder tjänster som hjälper till att effektivisera hela organisationen i flera led.