Bilförmånsberäkning - guide för företagare och anställda

December 3, 2023

Beräkna förmånsvärdet på din förmånsbil. Här går vi igenom vilka regler och faktorer som påverkar bilförmånsberäkningen samt vilka undantag som finns.

Bilförmån är en vanlig anställningsförmån som kräver förståelse för dess skattemässiga påverkan. Som de flesta förmåner som anställda får är bilförmånen skattepliktig. En bilförmån innebär att en anställd får tillgång till en företagsägd eller leasad bil för både arbete och privat bruk. Här kan du läsa mer om vilka regler och faktorer som påverkar bilförmånsberäkningen, vilka undantag som finns samt hur förmånsvärdet beräknas i praktiken.

Hur bilförmånsberäkning fungerar

Att bestämma skatten för en förmånsbil involverar beräkning av förmånsvärdet. Skatteverket har slagit fast att om tjänstebilen används i begränsad omfattning uteblir skatteplikt, men om den används mer än det fastslagna antal gånger och antal mil är förmånen skattepliktig och ska redovisas i deklarationen. För att veta hur mycket skatt du ska betala för en förmånsbil måste förmånsvärdet beräknas. Skatten du sedan betalar kallas förmånsskatt, vilket är en skatt på icke-kontanta medel.

Ett flertal faktorer avgör förmånsvärdet. Bland annat påverkar bilens ålder, fordonsskatt och eventuell extra utrustning. Vill du göra en bilförmånsberäkning är registreringsnummer en bra källa för att ta reda på fordonsskatten för bilen.

Undantag och undantagsregler

Det är inte all extrautrustning som höjer värdet på bilen och som påverkar förmånsvärdet. Bland annat inkluderar det inte handsfree till mobil, elektronisk körjournal och laddbox för elbil. Inte heller alkolås är skattepliktig förmån.

För bilar som är äldre än fem år och där ett schablonmässigt nybilspris understiger fyra prisbasbelopp får inte nybilspris användas. Exempelvis för 2023 är lägsta nybilspris 210 000 kronor. Understiger bilens nybilspris detta belopp ska du använda 210 000 kronor för beräkningen av förmånsvärde.

Använd körjournal för att undvika bilförmån

Förmånsvärdet läggs normalt till en anställds bruttolön och beskattas tillsamman med övriga inkomsten. Om du inte vill förmånsbeskattas för förmånsbil har Skatteverket stipulerat att bilen bara får användas i rimlig omfattning. Vilket enligt Skatteverket är max tio gånger per år och körsträckan får inte överstiga 100 mil per år.

Det är inte godtyckligt utan du måste kunna verifiera uppgifterna. Det bästa sättet att styrka uppgifterna är att föra körjournal, antingen elektronisk, digital eller på papper.

Så beräknas förmånsvärdet

Bilförmånsberäkning utgår från en schablon där den privata körsträckan är satt till 1 600 mil per år och där samtliga kostnader är inräknade, förutom exempelvis drivmedel. En standardbilförmånsberäkning bygger på fyra faktorer: Prisbasbelopp för beskattningsåret, ränterelaterat belopp, prisrelaterat belopp och fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen. Därutöver finns regler som styr beräkningen och påverkar förmånsvärdet, inklusive miniminivåer för statslåneränta och olika procentenheter för prisbasbelopp beroende på bilar före eller efter 1 juli 2018.

 1. Statslåneränta får aldrig understiga en lägsta nivå på 0,50 procent
 2. Prisrelaterade beloppet beräknas till 9 procent av nybilspriset om det är högst 7,5 prisbasbelopp. Är nypriset över 7,5 prisbasbelopp tillkommer ett belopp till motsvarande 20 procent av den överskjutande delen.
 3. Procenten för prisbasbelopp är olika för bilar före och efter 1 juli 2018. Före det angivna datumet är procentenheten 0,375 och efter det är den 0,29.
 4. Arbetsgivaren bör reducera det totala förmånsvärdet med 25 procent om bilen körs 3 000 mil eller mer i tjänsten

Nya regler och faktorer som påverkar bilförmånsberäkning

Från och med 1 juli 2021 tillämpas nya regler som klassificerar bilar beroende på när de användes för första gången och mellan vilka år:

 • I bruk före 1 juli 2018
 • Skattepliktig från 1 juli 2018 - 30 juni 2021
 • I trafik från 1 juli 2021

Detta medför variationer i beräkningen av förmånsvärdet för äldre och nyare bilar, vilket är viktigt att ha i åtanke.

Exempel på beräkning av förmånsvärde

Beräkningen av förmånsvärde följer en formel som inkluderar prisbasbelopp, statslåneränta, nybilspris, fordonsskatt med mera. Ett exempel på beräkning visas nedan med nybilspris, extrautrustning och fordonsskatt för att erhålla förmånsvärdet, som sedan fördelas på årsbasis och adderas till bruttolönen.

När du ska räkna ut förmånsvärde sker det enligt följande formel:

0,29 prisbasbelopp + (70 % x statslåneräntan + 1 procentenhet x nybilspriset) + (13 % x nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp) + fordonsskatt = förmånsvärdet

Låt oss anta att bilen har ett nybilspris på 250 000 kronor och extrautrustning till ett värde av 15 000 kronor. Beräkningen sker då utifrån 265 000 kronor. Fordonsskatten är 4 070 kronor. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor.

 1. 29 % x prisbasbeloppet 48 300 kronor= 14 007 kronor
 2. 1,35 % av nybilspriset på 265 000 kronor = 3 577 kronor
 3. 13 % av nybilspriset på 265 000 kronor = 34 450 kronor
 4. Fordonsskatt 4 070 kronor

Det ger ett förmånsvärde på 56 104 kronor. Det slås sedan ut på ett år och det månatliga beloppet som läggs till bruttolönen blir dryga 4 675 kronor.

Skatteverket erbjuder en elektronisk tjänst där det är enkelt att räkna ut förmånsvärdet. På hemsidan finns även listor på nybilspriser där det även är möjligt att beräkna via bilmärke eller modellkod.

Sänkt förmånsvärde för miljöbilar

Det är inte bara reglerna för bilar med fossila drivmedel som blivit ändrade. 2021 sänktes förmånsvärdet för bilar som är miljöanpassade. Dessa inkluderar elbilar, laddhybrider, samt bilar som är drivna med vätgas eller gas. Här används ett schablonbelopp som är baserat på vilken miljöteknik som används i bilen.

Observera att sänkningen inte får vara mer än 50 procent av nybilspriset. Den gäller dessutom bara för bilar som blev skattepliktiga första gången den 1 juli 2022. Bilar som innan dess var skattepliktiga följer de äldre bestämmelserna.

När beräkning sker av bilförmånens värde måste nybilspriset först sänkas med:

 1. Elbil - 350 000 kronor
 2. Vätgasbil - 350 000 kronor
 3. Laddhybrid - 140 000 kronor
 4. Gasbil - 100 000 kronor

Förmånsbil eller privatbil

I de flesta fall är en förmånsbil en fördel. Vinsten blir dessutom högre om bilen är dyrare och du kör mycket privat. Med en förmånsbil förlorar du inte heller värdeminskningen för en ny bil. Den är inte avdragsgill för privatpersoner men företaget kan dra av värdeminskning. 

Står företaget för drivmedel är den bästa lösningen att företaget betalar för drivmedel som används för körning i tjänsten och att du som anställd betalar drivmedlet för privat körning. Det minskar förmånsbeskattningen.

En nackdel inför 23/24 är den höga statslåneräntan som kommer att öka förmånsvärdet och per automatik även förmånsskatten. Ränterelaterat belopp är beräknat till 75 procent av statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret. Det innebär att nästkommande år kommer det ränterelaterade beloppet att bli relativt högt. Eftersom förmånsvärdet läggs till bruttolönen kommer det att då att öka skatten.

Drivmedelsförmån

En annan förmån som är kopplat till en förmånsbil är om företaget står för drivmedel även när bilen nyttjas privat. Om så är fallet ska förmånen bli värderad till 120 procent av marknadsvärdet inklusive moms för det drivmedel som används för privat körning. 

Exempelvis om bensinen kostar 18 kronor per liter och bilen förbrukar 0,7 liter per mil blir förmånsvärdet 15,12 kronor per privat mil (120 % x 18 x 0,7).

Enklare registrering av reseutlägg

Enligt lag ska reseutlägg och andra omkostnader bokföras vid månadens slut, men ofta kommer inte underlagen in i tid. Med Mynts företagskort blir det enklare att registrera reseutlägg vilket ger en smidigare utgiftshantering. Momsen blir automatiskt uträknad och genom att skapa passande kategorier blir det både smidigare med momsberäkning och att hålla bokföringen uppdaterad.

Källor

Skatteverket

Företagarna