Kassaflödesanalys - räkna ut och analysera

January 2, 2024

Att analysera kassaflödet blir allt viktigare i en snabbrörlig marknad. Här går vi igenom hur en kassaflödesanalys går till och vad du behöver ha i åtanke.

En kassaflödesanalys blir allt viktigare i ett samhälle som är i ständig förändring och på en marknad som ofta är oförutsägbar. Det är dock en omfattande och ganska tidskrävande analys att göra, där dessutom tillvägagångssätten kan se lite olika ut. Här ska vi gå igenom hur en kassaflödesanalys går till, varför du bör göra den och vad du ska ha i åtanke när du vill räkna ut och analysera kassaflödet.

Vad är kassaflödesanalys?

Ett kassaflöde representerar företagets in- och utbetalningar. En kassaflödesanalys har som syfte att visa förändringar i företagets likvida medel under en viss tidsperiod. När du beräknar kassaflödet bör du endast inkludera de pengar som kommer in och betalas ut. Poster från balansräkningen, såsom obeskattade reserver, bör inte inkluderas i analysen av kassaflödet.

Alla förändringar som sker på marknaden kan påverka kassaflödet både positivt och negativt. Detta blev särskilt märkbart under pandemin, då många företag oavsett bransch stod inför ekonomiska utmaningar.

Kassaflödesanalys av inbetalningar och utbetalningar ska enligt årsredovisningslagen redovisas. Vanligtvis är det per räkenskapsår. Det är ett krav för större företag men valfritt för mindre företag. Att använda en mall kan underlätta processen och minska risken för misstag.

Hur du gör en kassaflödesanalys

Det finns två metoder att göra en kassaflödesanalys; indirekt metod och direkt metod. Den indirekta metoden är vanligast. Här utgår man från det redovisade resultatet minus skatt, avskrivningar och nedskrivningar för att få kassaflödet från den löpande verksamheten, innan förändringar i rörelsekapitalen.

Den direkta metoden tar inte hänsyn till resultaträkningen utan fokuserar endast på in- och utbetalningar. Det ger kassaflödet innan räntor och skatter är betalda.

Diskonterad kassaflödesanalys används ofta för att beräkna framtida kassaflöden och fastställa dagens värde på företaget eller aktier. Dessa kassaflöden beräknas enligt en fastställd formel och presenteras i lägre värden.

Titta på kassaflödet från den löpande verksamheten/finansieringsverksamheten/ investeringsverksamheten separat för att sedan beräkna och analysera varje verksamhet. Syftet är att visa hur pengarna förflyttas inom ett företag och det är viktigt att veta vad de olika analyserna betyder för företaget och vilket samband de har sinsemellan.

Kassaflöde från löpande verksamhet

När det gäller kassaflödet från löpande verksamhet ligger fokus på pengar som kommer från försäljning av tjänster eller produkter. Här räknas även inbetalningar och utbetalningar av räntekostnader, skatter, kundfordringar och leverantörsskulder. Ett positivt kassaflöde indikerar att företagets pengar täcker operativa kostnader och eventuella investeringar.

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Här handlar det om pengar som är kopplade till investeringsaktiviteter, vilket kan vara att företaget köper eller säljer tillgångar, eller att företaget förvärvat andra företag. Men det kan även vara pengar genererade från investeringar i värdepapper, eller att företaget lånat ut pengar. Ett negativt kassaflöde kan signalera stora kapitalinvesteringar medan ett positivt kan visa försäljningar eller avkastning på investeringar.

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

När det gäller kassaflödet från finansieringsverksamhet är det pengar som kommer in eller går ut från företaget. Exempelvis tas det upp aktier som givits ut eller köpts tillbaka, om företaget tagit ett lån eller gjort en aktieutdelning till aktieägare. Här tas även koncernbidrag upp i en kassaflödesanalys. Är kassaflödet positivt kan det indikera att företaget är starkt finansiellt.

Hur du analyserar kassaflödet

För att kunna bedöma om företaget har en hållbar ekonomi och en räntabilitet som kan ge tillväxt måste man analysera och beräkna kassaflödet i företaget. Det gör du genom att analysera både negativa och positiva kassaflöden, operativa kassaflöden samt beräkna företagets fria kassaflöde. Dessa kassaflödesanalyser kan sedan ligga till grund för företagets likviditetsbudget.

Analysera negativt/positivt kassaflöde

Ett positivt kassaflöde, där rörelseintäkterna är högre än nettointäkterna, visar att företaget har möjlighet att växa. Är däremot nettointäkterna större än rörelseintäkterna får du ett negativt kassaflöde. Då bör du analysera varför, för att kunna åtgärda det.

Det kan exempelvis vara att företaget gjort stora investeringar, vilket visar sig med ett positivt operativt kassaflöde och ett negativt investeringskassaflöde. Är det däremot det operativa kassaflödet negativt och investeringskassaflödet positivt kan det tyda på att tillgångar avyttras för att bekosta driften av företaget.

Analysera operationellt/operativt kassaflöde

Operativ kassaflödesmarginal är en procentandel av företagets försäljningsintäkter under en viss period. Är den positiv indikerar marginalen att företaget har lönsamhet och resultatkvalitet.

Beräkna företagets fria kassaflöde

Fritt kassaflöde är de tillgångar som finns kvar då driftskostnader och investeringar är betalda. Detta kapital kan användas för att betala ränta, minska skulder, köpa tillbaka aktier eller expandera genom förvärv.

Varför du bör göra en kassaflödesanalys

Kassaflödesanalyser är värdefulla verktyg som visar företagets finansiella situation. Genom att analysera kassaflödesanalysen kan du bedöma företagets finansiella styrka. Detta är inte bara användbart för investerare och aktieanalytiker utan ger även företagaren en tydligare bild av företagets överlevnadsförmåga och expansionsmöjligheter.

Även om företaget presterar bra ekonomiskt kan det finnas brist på likvida medel, exempelvis på grund av investeringar eller höga leverantörskrav. En kassaflödesanalys ger dig möjlighet att i tid agera, såsom att ta ett lån för att undvika en ekonomisk kris.

En kassaflödesanalys är även viktig för aktievärdering där det fria kassaflödet styr aktiernas värde. Det är även ett nyckeltal för att påvisa bolagets vinst och den kan, som vi nämnt tidigare, användas för exempelvis återinvestering och aktieutdelning.

Gör det enkelt med Mynt

För att få korrekta värden i kassaflödesanalysen måste samtliga in- och utbetalningar inkluderas. För att inte missa några transaktioner finns det idag smidiga metoder för företag.

Vi tycker att det bästa företagskortet ska erbjuda integrerad utgiftshantering, vilket underlättar kontrollen över in- och utbetalningar. Med automatisk registrering och kategorisering av alla utgifter får du snabbt tillgång till all information när du beräknar kassaflödet. Andra fördelar inkluderar automatiserad momsberäkning och digital kvittohantering.

Källor

Skatteverket

Wolterskluwer.com

Visma SPCS

Björn Lundén