Vad är likviditet & hur kan den förbättras?

May 12, 2022

Likviditetsproblem är något som drabbar de allra flesta företag vid något tillfälle. Mynt erbjuder en flexibel checkkredit, utan att en UC tas.

Vad är likviditet?

Likviditetsproblem är något som drabbar de allra flesta företag vid något tillfälle. Likviditet syftar på tillgång till likvida medel, såsom kassa, och skiljer sig från tex räntabilitet. Lönsamheten kan vara god även om likviditeten är dålig. Detta är en situation många växande företag kan känna igen sig i. För små företag kan stora projekt föra med sig stora initiala kostnader eller investeringar. Du bör sträva efter att ha en kassalikviditet som är 100 % eller högre. Det innebär att dina likvida medel är lika stora – eller större – än dina kortfristiga skulder.

Likvid och Illikvid

Om ens företag är illikvid betyder det att man har brist på likvida medel. Att vara illikvid är någon som inte har medel att kunna betala skulder i tid. För en privatperson är dålig betalningsförmåga inte så allvarligt, men för företag är det betydligt viktigare.

När likvida medel saknas kan det vara så illa att varken anställda eller leverantörer få betalt. Dessutom leder det snabbt till andra negativa aspekter som betalningskrav och fler skulder. En arbetstagare som inte får betalt har exempelvis rätt att begära sin arbetsgivare i konkurs. Det är alltså i allas intresse på företaget att eftersträva god likviditet.

Hur du kan förbättra ditt företags likviditet

Det är viktigt att försöka få en överblick över företagets behov av likviditet. Men var ska man börja? Det kan vara bra att försöka se företagets behov i förväg, särskilt om man ska göra nya satsningar eller inköp. Du kan till exempel behöva öka varulagret, köpa nya maskiner, bygga om lokaler eller öka personalstyrkan.I många fall kan det vara lättare att bl.a minska sina interna kostnader, jämfört med att dra in ny försäljning.

Även för banken och andra kreditgivare är det viktigt att känna till behoven om de ska kunna hjälpa dig att stärka likviditeten. Det första steget för att få med sig banken är att förbereda sig och göra en ordentlig analys av kassaflödet.

Här ska det bland annat framkomma när intäkter och utgifter uppkommer i affärsprocessen, när underleverantörer ska betalas och vid vilka tidpunkter det kan uppstå finansieringsbehov.

Ett finansiellt tidsmått

Likviditet kan också vara ett mått på den tid det tar att omvandla olika tillgångar till likvida medel. Många bolag äger fastigheter, utrustning, aktier och andra fasta tillgångar som inte syns på kontot eller i företagskassan.

Ju längre tid det tar att omvandla en tillgång, desto sämre likviditet har den – även om tillgången kan ha ett högt värde.

Vad vi kan göra på Mynt

Likviditetsproblem kan bli allvarligt och om ett problem inte löses i tid, kan bolaget på sikt riskera konkurs. Mynt förstår småföretagares situation väl, och erbjuder en flexibel checkkredit utan kostnad och baserad på företagets egen data, utan att en UC tas. En checkkredit kan utnyttjas vid tillfällen då det behövs extra likviditet, och kan enkelt återbetalas utan extra kostnader om behov inte längre finns.