1 Oktober 2020

1. Kreditgivare m.m.

Mynt AB, 559100-8874, Vasagatan 28, 111 20, Stockholm (”Mynt”) utgör kreditgivaren. Mynt är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

För företagslån gäller att villkor för utställda krediter mellan Mynt och Kunden regleras gemensamt av dessa Allmänna Villkor samt enskilda Kreditavtal vid varje ansökan. Dessa benämns gemensamt för ”Kreditavtalet” för en enskild kredit.

För fakturabelåning gäller att villkor för utställda krediter mellan Mynt och Kunden regleras gemensamt av dessa Allmänna Villkor, ”Ramavtal Fakturabelåning” (”Ramavtalet”) samt villkoren för den enskilda krediten som sammanfattas i ”Bekräftelse Fakturabelåning” vid ansökningstillfället (”Bekräftelsen”). Dessa benämns gemensamt för ”Kreditavtalet” för varje enskild kredit i samband med fakturabelåning.

Endast juridiska personer eller enskild firma som handlar uteslutande för ändamål som faller inom ramen för dennes näringsverksamhet (”Kreditsökanden”) som fått en ansökan beviljad har rätt att ingå en kreditförbindelse med Mynt. För att en ansökan om kredit ska kunna beviljas krävs att Kreditsökanden har ett svenskt organisationsnummer och ett bankkonto hos en svensk bank. Kreditsökanden måste vidare ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra åtaganden enligt Kreditavtalet. Kreditsökanden kommer därför att genomgå en sedvanlig kreditprövning innan en kredit kan beviljas. Mynt har rätt att ensidigt besluta om en sökande ska erhålla en kredit samt förbehåller sig rätten att neka till kreditgivning.

Kreditsökanden samtycker till att Mynt har rätt att vidta åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att:

 1. säkerställa att Kreditsökandens angivna uppgifter är korrekta,
 2. säkerställa att Kreditsökanden angivna bankkonto i svensk bank tillhör Kreditsökanden, och
 3. uppnå god kundkännedom samt utföra riskbedömning för finansiering penningtvätt och av terrorism enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mynt har rätt att avslå en kreditansökan om Mynt anser att det föreligger misstanke om att Kreditsökandens angivna uppgifter inte är korrekta, om att Kreditsökanden avser att på något sätt missbruka tjänsten, eller om att Kreditsökanden avser använda medel för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En Kreditsökande som ansökt om och beviljats en kredit av Mynt benämns som ”Kund”. Kreditavtalet börjar gälla mellan Kunden och Mynt efter att Kunden godkänt Kreditavtalet genom en elektronisk signatur eller annat motsvarande sätt. Genom godkännandet av Kreditavtalet intygar Kunden att denne har läst och accepterat villkoren. Kreditavtalet för en enskild kredit upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts.

Dessa allmänna villkor gäller även då en befintlig Kund väljer att utöka en kredit som omfattas av ett tidigare ingånget Kreditavtal.

2. Betalning och avgift m.m.

Mynt åtar sig att betala det kreditbelopp som angivits i Kreditavtalet till Kunden. Mynt förbehåller sig dock rätten att granska var ärende slutgiltigt innan utbetalning sker och avtalet blir bindande. Krediten är ett lån utan säkerhet med en fast löpande kostnad. I vissa fall kan personlig borgen begäras. För varje kredit är Kunden skyldig att erlägga en eller flera löpande avgifter och återbetalningar där villkoren framgår av Kreditavtalet. Kreditavtalet anses avslutat endast när full betalning har inkommit till Mynt. För det fall där en kredit inte är fullt återbetalad inom den angivna perioden enligt Kreditavtalet äger Mynt rätt att begära att Kunden återbetalar återstoden till Mynt inom sju (7) kalenderdagar från anmodan.

Mynt och Kunden har möjlighet att ändra storleken och villkor för betalningar genom skriftlig överenskommelse. Storleken och villkoren för betalningar kan även komma att förändras om eventuella avgifter påförs Kunden, såsom påminnelseavgifter, förseningsavgifter, eller om dröjsmålsränta tillkommer enligt Kreditavtalet.

I vissa fall kan betalning från Kunden ske via Autogiro eller annan automatisk betalning, vilket i så fall framgår av Kreditavtalet. Genom godkännandet av dessa allmänna villkor samtycker Kunden att Mynt lämnar ett medgivande till betalning via Autogiro för Kundens räkning ifall det framgår av Kreditavtalet. Kunden har i de fall inte rätt att återkalla autogiromedgivandet.

För de fall Kunden inte erlägger betalning till Mynt via Autogiro eller annan automatisk betalning kan Kunden erlägga betalning till det bankgirokonto som Mynt har anvisat och som framgår av de inbetalningskort Kunden erhåller per e-post. Skyldigheten att erlägga betalning enligt Kreditavtalet gäller även om Kunden inte skulle erhålla ett inbetalningskort.

3. Dröjsmålsränta m.m.

Om Kunden inte betalar tillbaka hela eller del av en kredit i tid i enlighet med Kreditavtalet har Mynt rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning skett. Dröjsmålsräntan ligger för närvarande på 25% per år. Vid utebliven betalning har Mynt även rätt att ta ut en förseningsavgift, en påminnelseavgift samt en fakturaavgift för skickade fakturor. För närvarande är förseningsavgiften 1000 kr, påminnelseavgiften 200 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning och fakturaavgiften på 60 kr per utsänd faktura. Vid utebliven betalning kan Mynt komma att vidta inkassoåtgärder som kan medföra att inkassoavgifter debiteras Kunden enligt lag.

4. Uppsägning av krediter m.m.

Mynt har rätt att säga upp en kredit och kräva omedelbar återbetalning av kvarvarande totala återbetalningsbeloppet (inklusive samtliga avgifter) om något av följande inträffar:

 1. det står klart att Kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld,
 2. det står klart att det finns vesäntliga brister med avseende på Kundens garantier,
 3. Kunden angivit felaktig eller missvisande information vid ingående av Kreditavtalet som på ett betydande sätt har påverkat Mynts möjligheter att få en rättvisande bild av Kundens situation eller återbetalningsförmåga,
 4. det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Mynt, eller
 5. Kunden är i väsentlg dröjsmål med betalning, dvs att Kunden är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av en fordran sedan mer än två (2) veckor.

I dessa fall har Mynt rätt att dra återbetalning från kundens konto via autogiro. Mynt har rätt att vidta inkassoåtgärder om Kunden inte erlägger betalning i tid.

5. Förtidsinlösen

Kunden har rätt att kostnadsfritt lösa sina betalningsskyldigheter i enlighet med vad som regleras i Kreditavtalet. Fördelning mellan kapitalbelopp och avgifter beräknas enligt den bokföringsprincip som är angivet i kreditavtalet.

6. Kundens garantier

Såväl Kunden och de i Kreditavtalet angivna firmatecknarna garanterar att:

 1. krediter ska användas uteslutande inom Kundens näringsverksamhet,
 2. Kunden, om den är en enskild firma, inte ingår Kreditavtalet i egenskap av en konsument,
 3. kunden inte försatts i, eller lämnat in ansökan om, konkurs, företagsrekonstruktion, ackordsförhandling eller liknande förfarande,
 4. kunden inte är likvidationspliktig och att Kunden åtar sig att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att likvidationsplikt inte inträder,
 5. kunden inte är på obestånd eller skäligen kan bedömas hamna i obestånd under avtalsperioden,
 6. kunden har fattat alla nödvändiga beslut och har även i övrigt har rätt att ingå Kreditavtalet, vilket innehåller giltiga och bindande förpliktelser för Kunden som, med de undantag som följer av lagar på insolvensrättens område, kan verkställas mot Kunden i enlighet med Kreditavtalets lydelse,
 7. kundens firma vid tidpunkten för tecknandet av Kreditavtalet tecknas av den eller de personer som anges i avtalet och att denna/dessa har rätt att ingå Kreditavtalet för Kunden,
 8. detta avtal inte ingås i strid med några villkor som följer av eventuella kreditavtal eller andra avtal ingångna av Kunden,
 9. kunden inte kommer att använda en eller flera krediter i strid med gällande lagstiftning,
 10. kunden inte har kännedom om några förhållanden som gör det sannolikt att en eller flera krediter inte kommer att återbetalas i enlighet med Kreditavtalet,
 11. inga medel som används för återbetalning av en eller flera krediter härrör från olaglig verksamhet,
 12. en eller flera krediter inte direkt eller indirekt, helt eller delvis, kommer att användas till att utbetala medel till Kundens ägare. Som utbetalning räknas alla former av utbetalningar, inklusive lån eller återbetalning av lån, utom sedvanliga löne- och utläggsbetalningar som är en del av den löpande verksamheten,
 13. Kunden har full rätt till samtliga säkerheter och pantsatt egendom i samband med Kreditavtalet, innebärande bl.a. att pantsatta fordringar motsvarar giltiga anspråk för Kunden på en Fakturamottagare,
 14. om Kunden ställt fakturor som pant för kredit är dessa ej redan pantsatta, belånade, eller sålda till tredje part samt ej i framtiden kommer att pantsättas, belånas eller säljas, och
 15. alla uppgifter som kunden lämnat till Mynt är korrekta, fullständiga och inte missvisande.

Garantierna ovan är gällande från dagen för Kreditavtalets undertecknande och så länge som avtalet gäller.

7. Meddelanden m.m.

Mynt ska underrätta Kunden genom att skicka meddelanden till företrädarens angivna e-postadress, telefonnummer eller Kundens i bolagsverket registrerade adress. Meddelanden som sänds till Kundens e-postadress eller ett telefonnummer ska anses ha nått Kunden samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till Kunden fasta adress ska anses ha nått Kunden senast fem dagar efter avsändandet. Kunden kan underrätta Mynt genom att skicka meddelanden via e-post till support@mynt.se.

8. Begränsning av ansvar

Mynt är inte ansvarig för skada som drabbar kunden eller borgensmannen och som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure). Skada som uppkommit i andra fall ersätts endast om Mynt anses ha varit grovt oaktsamt. Mynt är inte ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma med anledning av störningar i driften av posttjänster eller andra kommunikationsmedel eller teknisk utrustning som används. Mynt har inte i något fall ansvar för indirekt skada.

9. Ändring av villkor

Mynt ska underrätta Kunden om ändringar i dessa allmänna villkor minst 20 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om Kunden inte godkänner ändringarna har Kunden rätt att återbetala en eller flera krediter i förtid och säga upp Kreditavtalen genom att kontakta och meddela Mynt om detta. Om Kunden inte säger upp Kreditavtalet anses Kunden ha godkänt de aktuella ändringarna.

10. Överlåtelse av Kreditavtal eller fordran

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt Kreditavtalet till tredje part utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Kunden ska dock alltid underrättas om sådan överlåtelse. Vid överlåtelse av fordran har Kunden i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Mynt som framgår av Kreditavtalet och dessa allmänna villkor. Kunden har inte rätt att överlåta Kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet eller de Allmänna Villkoren.

11. Delbetalning

Har flera olika belopp förfallit till betalning och betalar Kunden endast en del av Mynts förfallna fordran har Mynt rätt att bestämma hur betalning ska avräknas.

12. Säkerhet

Om Mynt vid någon tidpunkt bedömer att dess finansiella exponering eller kreditrisk gentemot Kunden har ökat, ska Mynt ha rätt att begära ytterligare säkerhet motsvarande den ökade finansiella exponering eller kreditrisken. Mynt har utöver det rätt att begära ytterligare säkerhet om Mynt bedömer det som nödvändigt.

13. BankID

BankID är elektronisk ID-handling som Kunden använder för identifiering. Kunden förbinder sig att inte låta någon obehörig person använda Kundens BankID. Mynt kontrollerar inte att en person som nyttjar Kundens BankID är behörig i kommunikationen med Mynt.

14. Behandling av personuppgifter

Mynt behandlar de kunduppgifter som lämnas i samband med en ansökan eller som i övrigt samlats in i samband med administration före och efter ett Kreditavtal. En del av sådana kunduppgifter kan utgöra personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas då i enlighet med GDPR och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Mynt komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register.

Personuppgiftsansvarig är Mynt AB. Ändamålen med Mynts behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett kreditbeslut samt att administrera och fullgöra ingångna Kreditavtal. Behandling av uppgifter sker också för att Mynt ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Mynt kan komma att kontrollera kund- och personinformation mot sanktionslistor och andra register. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik samt riskhantering. Personuppgifterna kan även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kunden. Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler, ske av tredje part där Mynt har ett samarbete. Mynt är i vissa fall skyldig enligt lag att lämna personuppgifter och uppgifter om både ansökta och ingångna krediter till myndigheter.

Om kontakten mellan Kunden och Mynt har förmedlats av en tredje part, samtycker Kunden dels till att sådan part delar information om Kunden till Mynt, dels att Mynt delar information om Kunden och detta Kreditavtal till sådan part. Som kund kan man få information om vilka personuppgifter som behandlas av Mynt avseende honom eller henne, genom att skicka skriftlig begäran om detta till Mynt. Ytterligare information kring Mynts integritetspolicy finns på mynt.se/integrity.

Kunden samtycker till att uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller missbruk lämnas till kreditupplysningsföretag.

15. Klagomål och tvister mm

Om Kunden har ett klagomål ska denne kontakta Mynt per e-post eller telefon. Om Kunden inte är nöjd med Mynts hantering av ett klagomål ska svensk lag ska gälla. Tvister som uppstår i anledning av detta Kreditavtal ska slutligt avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

16. Övrigt

Kunden ska meddela Mynt om någon uppgift, omständighet eller annat såsom adress eller ägarbild förändras.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, marknadsföra oss bättre och förenkla vår tjänst. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i vår
Integritetspolicy.