Formulera SMARTA mål – exempel & mall

January 1, 2024

Skapa tydliga, effektiva mål med SMARTA-modellen. Få djupare insikt i hur du formulerar och utvärderar dina mål och få exempel på vanliga frågor.

För att göra sina mål tydliga för alla involverade, oavsett om det gäller företaget som helhet eller dess anställda, är det viktigt att definiera dem ordentligt. Ett användbart verktyg för detta är att använda kriterierna för SMART.

Vad är SMARTA mål?

Syftet med SMARTA mål är att se till att målen som verksamheten formulerar innehåller komponenter som gör att de uppnås på ett effektivt sätt och att realistiska delmål finns. SMART är en förkortning av de kriterier som målen bör uppfylla:

 1. Specifika – målen ska vara tydliga och konkreta inom ett tydligt avgränsat område.
 2. Mätbara – målen ska vara mätbara för att kunna utvärderas.
 3. Accepterade – målen ska vara redovisade så att någon kan ansvara för att de uppfylls.
 4. Realistiska – målen ska tydligt ange resultat som kan uppnås under de förutsättningar som gäller.
 5. Tidsbundna – målen ska ha en realistisk och tydlig tidsram för när de ska ha uppnåtts.

Målen kallas ofta SMARTA eftersom det är viktigt att alla involverade tar ansvar för att nå dem. Till detta adderas därför ett extra 'A' som står för ‘ansvarstagande’ i slutet.

Ofta sätter företag generella mål som är svåra att mäta, till exempel: 'Vi ska öka produktionen'. Ett sådant mål är otydligt och därmed svårt att mäta. Om du formulerar det enligt SMART blir det mer tydligt och mätbart. Till exempel: 'Vi ska öka produktionen av verktyg med 5 % under första kvartalet i Göteborgsfabriken'.

Fördelar med smarta mål

 1. Skapar ökad tydlighet och minimerar risken för att någon inte förstår målen eller hur de ska uppnås.
 2. Tydligt definierade mål som är mätbara och anger när de ska uppnås underlättar utvärderingen.
 3. Klara mål gör det tydligt vilka insatser och vilka områden inom företaget som bidrar till att målen uppfylls, vilket förenklar planering och prioritering.
 4. En tydlig målbild bidrar till ökad produktion och framgång. Det minskar risken för missförstånd eller felaktig inriktning.

Formulering av smarta mål

Vid formulering av SMARTA mål är det en fördel att använda dem för hela verksamheten. Det innebär att formuleringen av målen är gemensam och utgår från vad syftet med dem är.

 1. Målen ska återspegla verksamhetens behov – välj nyckeltal som reflekterar målen. Om de inte stämmer överens med verksamhetsmålen kommer företagets SMARTA mål eventuellt att leda verksamheten fel.
 2. Kommunikation och transparens – är SMARTA mål tydliga och alla förstår kriterierna blir det lättare att förstå var företaget står, vad som behöver göras och när.
 3. Noggrann planering och regelbundna kontroller – noggrann planering med tydliga delmål gör det lättare att uppnå de långsiktiga målen. Stäm av och kontrollera kontinuerligt för att se om något måste justeras.
 4. Både för företaget och anställda – SMARTA mål kan sättas upp för både företag och anställda. Det tydliggör prestationer och varje individs inverkan på företagets resultat.
 5. Bra långsiktig strategi – för att SMARTA mål ska fungera bra och nå det långsiktiga målet krävs en bra långsiktig strategi. Utvärdering och analys av framgångar och misslyckanden är avgörande för att bedöma målsättningens framgång.

Enkel mall för SMARTA mål

Det bästa sättet att skapa mål enligt SMART-modellen är att ställa relevanta frågor för varje kriterium och försöka besvara dem så tydligt som möjligt.

Specifikt

Var konkret genom att sätta specifika mål och nyckeltal för att visa vägen på ett lättillgängligt sätt.

Exempel på frågor:

 1. Vilka steg finns i planen?
 2. Vem behöver vara involverad för att uppnå stegen?
 3. Var ska arbetet utföras?
 4.  Varför kan detta bidra till det långsiktiga målet?

Mätbart

Det är viktigt att ha kvantifierbar data för att kunna mäta målen. Annars blir det svårt att avgöra om insatserna är rätt och följa den övergripande planen.

Exempel på frågor:

 1. Vilken data behövs?
 2. Var finns datan och är den tillgänglig?
 3. Är datan korrekt och verifierbar?
 4. Vad är rimliga delmål?
 5. Hur mäts att målen har uppnåtts?

Accepterat

För att målen ska uppnås måste alla involverade acceptera och ta ansvar för sina roller. Målen måste vara utmanande för att främja utveckling, men ändå uppnåeliga för att motivera.

Exempel på frågor:

 1. Vilka steg måste inblandade ta för att målet ska uppnås?
 2. Hur mycket ska kontrolleras för att nå målet?
 3. Är målet realistiskt/relevant gentemot tidigare resultat?
 4. Varför kan målen uppnås?
 5. Vilka faktorer kan hindra att målet uppnås, både externa och interna?

Realistiskt

Målen måste vara realistiska för både företaget och de anställda. De bör varken vara för utmanande eller för enkla. Det är viktigt att vara lyhörd för förändringar i verksamhetens behov och flexibel även om den övergripande planen är bra.

Exempel på frågor:

 1. Varför är målet relevant nu och inte tidigare?
 2. Vilka är lämpliga att ta sig an målet för att det ska uppnås?
 3. Hur kan målet ha positiv betydelse för långsiktig strategi?
 4. Vad händer om målet inte blir uppnått?

Tidsåtgång

Målen bör ha en tidsram, både för det slutliga resultatet och för olika delmoment. Reguljära kontroller före slutdatum förenklar mätningen och bedömningen av arbetsprocessen.

Exempel på frågor:

 1. Är tidsramen rimlig för att uppnå målen? (Kortaste respektive längsta tid).
 2. Vad finns det för eventuella faktorer som kan fördröja att målen uppnås?
 3. Vilken tidigare erfarenhet finns där mål uppnåtts under en liknande tidsram?
 4. När och hur ska framstegen kontrolleras?
 5. Vad finns för strategier om planen inte följs?
 6. Finns det faktorer som påverkar tidsåtgången?

Exempel på SMARTA mål

Många misslyckas med sina mål eftersom de är för generella och saknar tidsram. Ett tydligt exempel är träningsmål. 'Jag ska börja träna mer' är ett otydligt mål. Istället bör formuleringen innehålla när, hur mycket och hur ofta, till exempel: 'Jag ska springa 2 kilometer varannan dag från och med första januari'.

Utvärdera SMARTA mål

Att utvärdera SMARTA mål är viktigt för att utvärdera om den långsiktiga strategin är effektiv. Medarbetarsamtal är en viktig faktor där målen kan diskuteras för att se om några förändringar behövs i arbetssättet.

Några bra frågor att reflektera över:

 1. Har målet/målen uppnåtts?
 2. Vad fungerade bra/dåligt?
 3. Vilka lärdomar kan vi dra?
 4. Fungerade ansvarsfördelningen och ägarskapet? Om inte, varför?
 5. Vilka värden har skapats?
 6. Vad behövs för att fortsätta?

Mynt underlättar processen med SMARTA mål

Genom smarta system är det enklare att nå SMARTA mål. Effektivisera bort onödiga arbetsmoment med ett företagskort från Mynt. Företagskortet har en integrerad utgiftshantering som inte bara förenklar arbetet utan också hjälper till att effektivisera verksamheten. Med automatisk registrering och kategorisering av kostnader, automatisk momsberäkning och kvittohantering blir det enklare för dig att ta kontroll över både kostnader och budget och frigöra mer tid för att uppnå verksamhetsmålen.

Källor

Tableau.com

Eletive.com